วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 5:30 น. มหาวิทยาลัยนครพนมโดยกองพัฒนานักศึกษาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์...
ภาพบรรยากาศงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง “ไทนคร สมมานทีธาร” ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)...
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ นายธนากร...
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ....
มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30...
ร่วมงาน “60 ปี มอดินแดงโฮมศรัทธา ถวยบูชาพระธาตุพนม” องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงาน...